logo-mini

Onze SchoolHistoriek

Portret van onze school

Wij zijn een gemengde lagere school in het hartje van de Kempen. Onze school behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs en telt 1 vestigingsplaats.

Sinds 1 september 1961 bestaat in Kasterlee het vrij onderwijs. Tot juni 1997 werden enkel de Kastelse meisjes toegelaten. Met ingang van 1 september 1997 hebben we een gemengde school.

Hoe onze school groeide

3 oktober 1906:

Zuster (Moeder) Apollonia, zuster Juliette en een derde zuster (een novice) arriveerden te Kasterlee.
Zij werden door de heer Pastoor, de heer Onderpastoor maar ook door juffrouw Mierts allerhartelijkst ontvangen.
De zusters trokken in een nieuwgebouwd klooster (= huidige klooster). Zuster (Moeder) Apollonia werd benoemd als derde onderwijzeres in de toen nog ‘gemeentelijke meisjesschool’. Haar klasbevolking bestond uit tweeënzestig leerlingen.

Reeds in 1920 verbleven in Kasterlee vijf zuster van de congregatie van Vorselaar, waaronder zuster Eulogia (zij wordt later directrice van de lagere meisjesschool). De daaropvolgende jaren kwamen en gingen er zusters.
De lagere school was nog steeds in handen van de gemeente en zat verspreid over het ganse dorp. In het begin van de dertiger jaren werd in de tuin van het klooster een gebouw opgetrokken. Het bestond uit vier klassen voor de meisjesschool (= onze huidige eetzaal en één klaslokaal). Die werden verhuurd aan de gemeente. Mgr. Mierts kwam dit gebouw inzegenen.

Op 15 december 1946 stierf de stichteres en overste van het klooster, de eerste religieuze onderwijzeres te Kasterlee, de deskundige bestuurder Moeder Apollonia. De ganse kloostergemeenschap en inwoners van Kasterlee waren in diepe rouw.
Reeds tijdens Moeder Apollonia’s ziekte werd zuster Eulogia als dienstdoende directrice aangesteld.
Zuster Maria Aloysia, zuster Herlindis werden aangesteld om de activiteiten en de vierde graad-klassen ( 7de en 8ste leerjaar) te leiden. Tot 1959 behoorden het 7de en 8ste leerjaar tot de lagere school.

1961: de overschakeling

Op 31 augustus 1961 boden al de zusters onderwijzeressen en zuster directrice van de gemeentelijke meisjesschool hun ontslag aan bij het gemeentebestuur.
De volgende dag, 1 september 1961, openden ze de gesubsidieerde vrije lagere meisjesschool.
Naast de zusters Marie Florimonda, Emeline, Marie Electa, Bonifacia, Philomena Maria en Marie Aloysia werden ook drie leken geëngageerd nl. juffr. Mia Donckers uit Kasterlee, juffr. Fernanda Geukens uit Meerhout-Zittaart, juffr .Maria Renders uit Turnhout.
Allen stonden onder leiding van zuster Eulogia. De zuster nam het ambt waar tot in 1969. Zij vervulde haar taak met liefde en goedheid, nauwgezet en vol toewijding. De leerlingen van de vrije lagere meisjesschool hadden echter geen eigen lokalen, daarom mochten ze gebruik maken van de gemeentelijke lokalen.
Tussen 1961 en 1963 werden er enkele tuinen achter ’t klooster aangekocht. Het bouwen van een nieuwe school kon beginnen…

1 september 1963: het was zover…

Directie en leerkrachten van de lagere meisjesschool startten het schooljaar in hun eigen nieuwe lokalen. Datzelfde schooljaar, nl. op 10 juni 1964 , werden de nieuwe schoollokalen ingezegend door Mgr. Daem.

Tussen 1969 en 1975 was zuster Martha Van Looy directrice. In die periode, nl. in 1971, werd de speelplaats vergroot en verhard. Ook was er een grote nood aan een turnzaal. Die werd aan de bestaande gebouwen gevoegd in 1972.
Zuster Bonifacia (zuster Tilborghs), zuster in het 6de leerjaar, werd in 1975 aangesteld als directrice. Zij nam de verantwoordelijke taak met veel wilskracht en moed op zich.
Tot in 1985 was zuster Tilborghs schoolhoofd.
Op 1 september 1985 werd de zuster vervangen door Willy Loos, tot dan onderwijzer in het 6de leerjaar aan de gemeenteschool van Kasterlee. Hij heeft onze school vol toewijding geleid tot in 1996. Hij zorgde er o.a. voor dat onze kinderen in de informatica ingeleid werden.
Vanaf september 1996 was Carine Valkiers de directeur. Een toegewijd schoolteam van zestien leerkrachten, maakt met veel ijver en moed, zowel jongens als meisjes (met ingang van 1september 1997) gereed voor de verdere studies in de gesubsidieerde vrije lagere school …

7 juni 1998 was een historische dag. Op het driejaarlijks schoolfeest heeft de school er een nieuwe naam, een roepnaam bij gekregen. Sinds die dag kunnen we zeggen dat onze kinderen schoollopen in ' de Waaier '

Op 1 januari 2021 nam Evy Van Looy de fakkel als directeur over.